Menu

Menu

ForsideCrossfitOnlinebetaling crossfitCrossfitness afdelingVOLLEYBALL1. Elite volley- Sponsorer- Billeder2. Senior volley- Resultater - Senior billeder4. Kidsvolley3. Teen- og Ungdomsvolley5. Motionsvolley6. Beachvolley7. Onlinebetaling Volley- Kampprogram8. UngdomsVolley Sydvest(USV)BadmintonAfdelingen BadmintonAktiviteter badmintonOnlinebetaling BadmintonTræningstider BadmintonBobAfdeling BobOnlinebetaling BobFLOORBALLOnlinebetaling Floorball1. 3. Division- Træning og tider2. Oldboys- Træning og tidFodboldAfdelingen FodboldSenior kvinderTræner Senior Kvinder1. Serie 5 (Herre)6. Små Fødder7. Helle F.C.8. Onlinebetaling FodboldGymnastikForældre-barnGrundgymnastik for voksneJuniorspring og rytme-piger (6. klasse og op)KrudtuglerSpring 0-2 klassseSpring 3-5 klasseAfdelingen GymnastikOnlinebetaling GymnastikKrocket/KrolfAfdelingen Krocket/KrolfOnlinebetaling Krocket/KrolfNyhederKalenderBestyrelsenOm VedtægterSponsorerPersondata forordningHåndboldKontakt

Vedtægter

Love for Nordenskov ungdoms- og Idrætsforening

§1

Stk.1 Foreningens navn er Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening forkortet NUIF og dens hjemsted sønderskovvej 107, Nordenskov, Varde kommune

Stk. 2 Foreningen er stiftet i 1976

Stk. 3 Foreningens postadresse er den til enhver tid siddende formandsadresse.

 

 §2

 Stk. 1 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den folkelige oplysning.

 

 §3 

Stk.1 Foreningen er medlem af DGI samt relevante specialforbund

 

MEDLEMSSKAB

§4

Stk. 1 Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 2 Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3 Personer, der tidligere har været medlem af en anden idrætsforening, kan først optages, når de ikke er i kontingentrestancer i denne forening.

Stk. 4 Kontingentrestancer udover 3 måneder kan medføre eksklusion ad foreningen. Eksklusionen bliver indberettet til det respektive specialforbund. Fornyet medlemskab kan ikke opnås før skyldigt kontingent er afviklet.

  

KONTIGENT

§5

Stk. 1 Kontingenter fastsættes og godkendes på bestyrelsesmøde i forbindelse med fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

§6

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres mindst 2 uger forinden i et eller flere ugeblade.

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Stemmeret har alle registrerede medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Alle ikke-aktive forældre/værge til børn under 15 år har e1 stemme pr. familie/værge.

Stk. 4 Alle medlemmer over 15 år kan vælges til bestyrelsen, dog skal minimum 4 personer i forretningsudvalget være fyldt 18 år.

Stk. 5 Kun medlemmer, der er fremmødt eller som har givet skriftligt tilsagn, kan vælges.

 

 §7

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyre og stemmetæller
  2. Valg af sekretær
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af forretningsudvalg (3 personer) samt 2 suppleanter (jvf §8 stk.4)
  7. Valg af udvalgsmedlemmer (2 personer pr. udvalg)
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af støtteudvalgsmedlemmer (vælges for 1 år ad gangen)
  10. Eventuelt

 §8

Stk. 1 Bestyrelsen består af et forretningsudvalg samt udvalgsformændene

Stk. 2 Forretningsudvalget består af: formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 2 menige.

Stk. 3 Forretningsudvalg og udvalgsmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Stk. 4 Bestyrelsen/udvalg konstituerer sig selv.

Stk. 5 3 personer er på valg hvert år fra forretningsudvalget. Ligeledes er der hvert år 2 medlemmer fra hvert udvalg på valg.

Stk. 6 Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, er vedkommende på valg som den han/hun indtræder for.

 

GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE

§9

 Stk. 1 Ordstyrer må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Afstemningen sker ved håndsoprækning med mindre der kræves skriftlig afstemning.

Stk. 3 Simplet flertal er afgørende.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§10

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling af holdes når bestyrelsens flertal ønsker dette eller mindst ¼ af foreningens aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. Indkaldelse sker ved sædvanlig form for bekendtgørelse med mindst 14 dages varsel.

 

 

REGNSKAB

§11

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kasserer udarbejder årsregnskabet indeholdende driftsregnskab og status.

Stk. 2 Årsregnskabet revideres af revisorerne og forsynes med revisorpåtegning inden generalforsamling.

Stk. 3 Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 

 

TEGNING OG HÆFTELSE

§12

Stk. 1 Foreningen tegnes af bestyrelsen

Stk. 2 Kun bestyrelsens formand/næstformand samt kasserer kan disponere over de på foreningernes konti indestående beløb.

Stk. 3 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de at foreningens indgående forpligtelser, for hvilket alene foreningen hæfter med dens formue.

Stk. 4 Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over foreningen udover kontingentforpligtelsen

Stk. 5 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller økonomiske udbytte af nogen art.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER

§13

Stk. 1 Ændringer i foreningens love kan kun ske på generalforsamling og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget

 

FORENINGENS OPLØSNING

§14

Stk. 1 Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum, når mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning skal foreningens formue og ejendele anvendes til idrætsligt eller andet kulturelt formål i Nordenskov.

Kontakt

Formand

Carsten Madsen
Carsten Madsen

Formand
formand@nuif.dk
26794031

Bestyrelsen, Afdelinger og Udvalg

Kontakt
Kontakt

Du kan altid kontakte os...

 

Sociale medier

FACEBOOK VOLLEYBALL

FACEBOOK FODBOLD

FACEBOOK GYMNASTIK